SHAB/Handelsregister-Meldungen vom 28.08.2015 – Kanton Glarus

    • GL Mutationen Leuzinger Architektur AG, in Glarus, CHE-106.775.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1180347). Domizil neu: Buchholzstrasse 50, 8750 Glarus. Tagebuch Nr. 593 vom 25.08.2015 02344417

    • GL Mutationen Nova Hustech AG, in Glarus, CHE-451.300.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2034817). Domizil neu: Kreuzbühlstrasse 68, 8754 Netstal. Tagebuch Nr. 594 vom 25.08.2015 02344419