The current responsible individuals, authorised agents and signatories for Assura SA are listed below.

Verwaltungsrat

Eric Bernheim

Vizepräsident/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 10.02.2017

David Queloz

Mitglied

Kollektivunterschrift zu zweien

From 11.08.2016

Bruno Pfister

Mitglied

Kollektivunterschrift zu zweien

From 11.08.2016

Vincent Hort

Generalsekretär/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 23.01.2014

Sandra Hauser

Mitglied

Kollektivunterschrift zu zweien

From 10.04.2013

Barbara Staehelin

Mitglied

Kollektivunterschrift zu zweien

From 10.04.2013

Jean-Luc Chenaux

Präsident/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 10.04.2013

Zeichnungsberechtigte

Yassir Madhour

Direktor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 10.06.2022

Helene Wetzel

Direktor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 16.02.2022

Stéphane Progin

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 16.02.2022

Luca Schawalder

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 16.02.2022

Eric Dal Moro

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 16.02.2022

Andrea Vogel

Direktor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 13.08.2020

Fabio Fierloni

Direktor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 17.07.2020

Stephan Kotyczka

Direktor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 17.07.2020

Johanna Schneider

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 17.07.2020

Roger Studer

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 24.03.2020

Jean-Luc Thuillard

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 24.03.2020

Catherine Schweingruber

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 24.03.2020

Manuela Japon

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 24.03.2020

Laurence Cavin

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 18.11.2019

Anne Martenet

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 10.10.2019

Letizia Balbi Rago

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 10.10.2019

Stephanie Paier

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 10.10.2019

Dias Cunha Vânia Martins

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 10.10.2019

Rasmus Quante

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 22.01.2019

Martin Albrecht

Direktor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 23.10.2018

Violetta Bernyk

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 23.10.2018

Myriam Salvi

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 18.05.2018

Francis Kuhnen

Direktor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 14.12.2017

Patrick Grandfils

Direktor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 04.07.2017

Rudolf Bodenmann

Generaldirektor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 10.02.2017

Caroline Pennamen

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 10.02.2017

Jean-Marie Cornut

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 28.04.2016

Andrea Durizzo

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 28.04.2016

Julie Frigeri

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 28.04.2016

Laurent Martin

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 13.11.2015

Pauline Darbellay

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 27.10.2014

Irène Carniel

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 27.10.2014

Isabelle Maillard

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 27.10.2014

Frédéric Légeret

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 27.10.2014

Joseph Casella-Mariolo

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 27.10.2014

Harald Stauffer

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 27.10.2014

Arnold Kilchoer

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 27.10.2014

Nicole Blöchlinger

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 27.10.2014

Alain Rossini

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 27.10.2014

Rémy Franzi

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 27.10.2014

Nicolas Tanner

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 27.10.2014

Eric Thorimbert

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 27.10.2014

Jacques-Henri Diserens

Direktor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 14.09.2012

Danilo Bonadei

Direktor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 10.09.2012

Frédéric Metzener

Vizedirektor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 10.09.2012

Laurence Tschopp

Zeichnungsberechtigte/r

Kollektivunterschrift zu zweien

From 10.09.2012

Pascal Huber

Vizedirektor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 15.02.2012

Valérie Birger

Vizedirektor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 07.05.2010

Anne Fressineau

Prokurist/in

Kollektivprokura

From 28.08.2009

Reto Matthias Witschi

Vizedirektor/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 28.08.2009

Advertisement
Advertisement