The current responsible individuals, authorised agents and signatories for MK-Business KLG are listed below.

Gesellschafter

Armanda Kunz

Gesellschafter/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 26.09.2019

David Kunz

Gesellschafter/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 26.09.2019

Armanda Barbara Kunz

Gesellschafter/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 02.02.2018

David Andrea Kunz

Gesellschafter/in

Kollektivunterschrift zu zweien

From 02.02.2018

Advertisement
Advertisement